โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง
จังหวัดสุโขทัย...มรดกโลกล้ำเลิศ กำเนิดลายสือไทย เล่นไฟลอยกระทง ดำรงพุทธศาสนา งามตาผ้าตีนจก สังคโลกทองโบรา
.
กัญญรัตน์ พุ่มรส
แอดมินโรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง

โกวิทย์ วงศ์โห้
โรงเรียนบ้านหนองบัว(ศรีนคร)
นางพัชรวรินทร์ เผ่าพงษ์
โรงเรียนบ้านธารชะอม
ประภาศรี แจ่มศรี
โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)
ปรานอม บรรดาจันทร์
โรงเรียนบ้านนาต้นจั่น
กนกรัตน์ วงษ์ยะลา
โรงเรียนบ้านลำโชค

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   อนุบาลศรีสำโรง
สังกัด   สพป.สุโขทัย เขต 2
ที่อยู่   106 ม.2 ต.สามเรือน อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120
มีพื้นที่ทั้งหมด 
22 ไร่ 3 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   106 หมู่ 2 ต.สามเรือน อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
2 คน
จำนวนข้าราชการครู 
42 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
4 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
48 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.สุโขทัย เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน อนุบาลศรีสำโรง 17.17957 , 99.863568

ภาพโรงเรียน

 


สุริรัชต์ ดีล้น
แอดมินเขต สพป.สุโขทัย เขต 2

สพป.สุโขทัย เขต 1
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

โรงเรียนวัดท่าคล้อ
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านตรอย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

โรงเรียนบ้านท่าปากแหว่ง
สพป.พังงา


Powered By www.thaieducation.net