โรงเรียนบ้านสันติพิทยาคาร หน้าหลัก หน้าสพป.สุโขทัย เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดสุโขทัย...มรดกโลกล้ำเลิศ กำเนิดลายสือไทย เล่นไฟลอยกระทง ดำรงพุทธศาสนา งามตาผ้าตีนจก สังคโลกทองโบรา
ประภาภรณ์ เชยวัดเกาะ
แอดมินโรงเรียนบ้านสันติพิทยาคาร

กัญญารัตน์ แซ่หลี
โรงเรียนบ้านหนองหมื่นชัย
ศริญญา บางคลองนำชัย
โรงเรียนบ้านฝั่งหมิ่น

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านสันติพิทยาคาร
สังกัด   สพป.สุโขทัย เขต 2
ที่อยู่   117 หมู่ที่ 7 ตำบลวัดเกาะ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
มีพื้นที่ทั้งหมด 
7 ไร่ 6 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้นอนุบาลปีที่ 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านหนองฝาด ตำบลวัดเกาะ อำเภอศรีสำโร จังหวัดสุโขทัย
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
8 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านสันติพิทยาคาร

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านสันติพิทยาคาร
5 Terre
สุริรัชต์ ดีล้น
แอดมินเขต สพป.สุโขทัย เขต 2


สพป.สุโขทัย เขต 1
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนธาราบรรพต
สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองระนาม
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง
สพป.เลย เขต 3

โรงเรียนบ้านโคกกี่
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

Powered By www.thaieducation.net