โรงเรียนบ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)
จังหวัดสุโขทัย...มรดกโลกล้ำเลิศ กำเนิดลายสือไทย เล่นไฟลอยกระทง ดำรงพุทธศาสนา งามตาผ้าตีนจก สังคโลกทองโบรา
.
แอดมินโรงเรียนบ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)

โรงเรียนบ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)
โรงเรียนบ้านทุ่งพล้อ
โรงเรียนบ้านขอนซุง
โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์
โรงเรียนบ้านสันหีบ

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)
สังกัด   สพป.สุโขทัย เขต 2
ที่อยู่   183 หมู่ที่ 3 ต.วังลึก อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
มีพื้นที่ทั้งหมด 
18 ไร่ 2 งาน 28 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล - มัธยมศึกษาตอนต้น
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   183 หมู่ที่ 3 ต.วังลึก อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
12 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
18 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562
2563

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.สุโขทัย เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน
2563 50.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ) 17.149932 , 99.873808

ภาพโรงเรียน

 


แอดมินเขต สพป.สุโขทัย เขต 2

สพป.สุโขทัย เขต 1
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองแต้น้อย
สพป.มหาสารคาม เขต 2

โรงเรียนวัดบ้านยาง
สพป.กาญจนบุรี เขต 1

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านย่าหมี
สพป.พังงา


Powered By www.thaieducation.net