โรงเรียนบ้านท่ามักกะสัง หน้าหลัก หน้าสพป.สุโขทัย เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดสุโขทัย...มรดกโลกล้ำเลิศ กำเนิดลายสือไทย เล่นไฟลอยกระทง ดำรงพุทธศาสนา งามตาผ้าตีนจก สังคโลกทองโบรา
สุกัญญา บุญเมือง
แอดมินโรงเรียนบ้านท่ามักกะสัง

นิกร อินปฐม
โรงเรียนบ้านคลองแห้ง
ศิรินภา ยานะกุล
โรงเรียนบ้านหัวฝาย

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2561

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านท่ามักกะสัง
สังกัด   สพป.สุโขทัย เขต 2
ที่อยู่   เลขที่ 3 หมู่ 6 ตำบลราวต้นจันทร์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 64120
มีพื้นที่ทั้งหมด 
10 ไร่ 3 งาน 95 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 2 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 6 ตำบลราวต้นจันทร์
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
15 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
19 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านท่ามักกะสัง

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านท่ามักกะสัง
5 Terre
สุริรัชต์ ดีล้น
แอดมินเขต สพป.สุโขทัย เขต 2


สพป.สุโขทัย เขต 1
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนวัดหนองสะเดา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนบ้านหินลาด
สพป.พังงา

โรงเรียนมัชฌิมวิทยา
สพป.ระนอง

Powered By www.thaieducation.net