โรงเรียนบ้านบุ่งสัก หน้าหลัก หน้าสพป.สุโขทัย เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดสุโขทัย...มรดกโลกล้ำเลิศ กำเนิดลายสือไทย เล่นไฟลอยกระทง ดำรงพุทธศาสนา งามตาผ้าตีนจก สังคโลกทองโบรา
สิริพาภรณ์ เพ็ชรรัตน์
แอดมินโรงเรียนบ้านบุ่งสัก

สุดารัตน์ อูปเสาร์
โรงเรียนบ้านแม่ท่าแพ
สุภาภรณ์ ทุมสงคราม
โรงเรียนบ้านแม่คุ

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านบุ่งสัก
สังกัด   สพป.สุโขทัย เขต 2
ที่อยู่   102 หมู่ที่ 8 ต.บ้านไร่
มีพื้นที่ทั้งหมด 
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลปีที่ 2 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านบุ่งสัก
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
4 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านบุ่งสัก

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านบุ่งสัก ,
5 Terre
สุริรัชต์ ดีล้น
แอดมินเขต สพป.สุโขทัย เขต 2


สพป.สุโขทัย เขต 1
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม
สพป.เลย เขต 1

โรงเรียนวัดหนองตะครอง
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

โรงเรียนบ้านลำดวน
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

โรงเรียนบ้านนิบง
สพป.ยะลา เขต 2

Powered By www.thaieducation.net