โรงเรียนบ้านซ่าน หน้าหลัก หน้าสพป.สุโขทัย เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดสุโขทัย...มรดกโลกล้ำเลิศ กำเนิดลายสือไทย เล่นไฟลอยกระทง ดำรงพุทธศาสนา งามตาผ้าตีนจก สังคโลกทองโบรา
นางสมใจ ทับผา
แอดมินโรงเรียนบ้านซ่าน

อรอุมา เที่ยงตรง
โรงเรียนบ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)
จีระภา เผ่าพงค์
โรงเรียนศีกษาเกษตรศิลป์

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านซ่าน
สังกัด   สพป.สุโขทัย เขต 2
ที่อยู่   เลขที่ 3 หมู่ 2 ตำบลบ้านซ่าน อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 64120
มีพื้นที่ทั้งหมด 
17 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้นอนุบาล 2 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน    ตำบลบ้านซ่าน อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
16 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
6 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
23 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านซ่าน

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านซ่าน ,
5 Terre
สุริรัชต์ ดีล้น
แอดมินเขต สพป.สุโขทัย เขต 2


สพป.สุโขทัย เขต 1
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านดงหวาย
สพป.อุดรธานี เขต 3

โรงเรียนบ้านแก้งขอ
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว
สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองบัวอารี
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

Powered By www.thaieducation.net