โรงเรียนบ้านโซกเปือย หน้าหลัก หน้าสพป.สุโขทัย เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดสุโขทัย...มรดกโลกล้ำเลิศ กำเนิดลายสือไทย เล่นไฟลอยกระทง ดำรงพุทธศาสนา งามตาผ้าตีนจก สังคโลกทองโบรา
นันทิภาคย์ แปลกมาก
แอดมินโรงเรียนบ้านโซกเปือย

สุมิตรา ทองหนัก
โรงเรียนบ้านแม่ฮู้
สุดารัตน์ อูปเสาร์
โรงเรียนบ้านแม่ท่าแพ

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2558
ได้รับจัดสรรปี 2559

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านโซกเปือย
สังกัด   สพป.สุโขทัย เขต 2
ที่อยู่   ม.7 ต.นาขุนไกร อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
มีพื้นที่ทั้งหมด 
12 ไร่ 0 งาน 57 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 2 - ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ม.7 ต.นาขุนไกร อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
2 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
9 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านโซกเปือย

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านโซกเปือย ,
5 Terre
สุริรัชต์ ดีล้น
แอดมินเขต สพป.สุโขทัย เขต 2


สพป.สุโขทัย เขต 1
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านโนนดินแดง
สพป.ชัยภูมิ เขต 2

โรงเรียนบ้านนานวล
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านย่าหมี
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านน้ำยาว
สพป.น่าน เขต 2

Powered By www.thaieducation.net