โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)
จังหวัดสุโขทัย...มรดกโลกล้ำเลิศ กำเนิดลายสือไทย เล่นไฟลอยกระทง ดำรงพุทธศาสนา งามตาผ้าตีนจก สังคโลกทองโบรา
.
นงนุช รัตนแย้ม
แอดมินโรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)

ศิริ สั่งสอน
โรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)
สุธาสินี อินกล่ำ
โรงเรียนบ้านดงย่าปา
รัชภร กำทรัพย์
โรงเรียนบ้านดอนระเบียง
นันทิภาคย์ แปลกมาก
โรงเรียนบ้านโซกเปือย
วรพรรณ เอมเอี่ยม
โรงเรียนบ้านปากสาน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)
สังกัด   สพป.สุโขทัย เขต 2
ที่อยู่   69 หมู่ 1 ตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
มีพื้นที่ทั้งหมด 
11 ไร่ 3 งาน 42 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   69 หมู่ 1 ตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
9 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
5 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
16 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.สุโขทัย เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) 17.110912 , 99.817597

ภาพโรงเรียน

 


สุริรัชต์ ดีล้น
แอดมินเขต สพป.สุโขทัย เขต 2

สพป.สุโขทัย เขต 1
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา(ราษฎร์บูรณะวิทยา)
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนบ้านหลังเขา
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนเจริญใจ
สพป.พะเยา เขต 1


Powered By www.thaieducation.net