โรงเรียนวัดโบราณหลวง
จังหวัดสุโขทัย...มรดกโลกล้ำเลิศ กำเนิดลายสือไทย เล่นไฟลอยกระทง ดำรงพุทธศาสนา งามตาผ้าตีนจก สังคโลกทองโบรา
.
เยาวลักษณ์​ วงศ์วิเชียร
แอดมินโรงเรียนวัดโบราณหลวง

ประภาศรี แจ่มศรี
โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)
สิริรัตน์ ศรีสวัสดิ์
โรงเรียนวัดปากคลองช้าง
เสาวลักษณ์ นรารัตน์
โรงเรียนวัดป่าถ่อน
เจริญ กาฝาก
โรงเรียนบ้านไม้งาม
สุพัตรา วงษ์แก้ว
โรงเรียนบ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดโบราณหลวง
สังกัด   สพป.สุโขทัย เขต 2
ที่อยู่   เลขที่ 1 หมู่ 1 ต.สารจิตร อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
มีพื้นที่ทั้งหมด 
4 ไร่ 2 งาน 70 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้นอนุบาล ๑ ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   เลขที่ 1 หมู่ 1 ต.สารจิตร อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
9 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
13 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.สุโขทัย เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน วัดโบราณหลวง 17.428653 , 99.707397

ภาพโรงเรียน

 


สุริรัชต์ ดีล้น
แอดมินเขต สพป.สุโขทัย เขต 2

สพป.สุโขทัย เขต 1
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านคลองเพชรสวาย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

โรงเรียนบ้านโคกคอน
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนบ้านสวยหลง
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนบ้านโพน(อ.เชียงคาน)
สพป.เลย เขต 1


Powered By www.thaieducation.net