โรงเรียนบ้านวังยายมาก หน้าหลัก หน้าสพป.สุโขทัย เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดสุโขทัย...มรดกโลกล้ำเลิศ กำเนิดลายสือไทย เล่นไฟลอยกระทง ดำรงพุทธศาสนา งามตาผ้าตีนจก สังคโลกทองโบรา
ปกิตตา ปานเกษม
แอดมินโรงเรียนบ้านวังยายมาก

สุพรรษา ฉิมพาลี
โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา
ธัญญพร กอฟฟ
โรงเรียนหมอนสูงประชาสรรค์

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านวังยายมาก
สังกัด   สพป.สุโขทัย เขต 2
ที่อยู่   หมู่ 3 บ้านวังยายมาก ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
มีพื้นที่ทั้งหมด 
7 ไร่ 2 งาน 4 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อ.1 - ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่บ้าน บ้านวังยายมาก
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
2 คน
รวม 
7 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านวังยายมาก

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านวังยายมาก
5 Terre
สุริรัชต์ ดีล้น
แอดมินเขต สพป.สุโขทัย เขต 2


สพป.สุโขทัย เขต 1
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนบ้านดอนแท่น
สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 10
สพป.ยะลา เขต 2

โรงเรียน บ้านเนินถาวร
สพป.ชลบุรี เขต 2

Powered By www.thaieducation.net