โรงเรียนบ้านปากสิน(ต้นประชานุเคราะห์) หน้าหลัก หน้าสพป.สุโขทัย เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดสุโขทัย...มรดกโลกล้ำเลิศ กำเนิดลายสือไทย เล่นไฟลอยกระทง ดำรงพุทธศาสนา งามตาผ้าตีนจก สังคโลกทองโบรา
ณฤทธิ์ จันทร์งาม
แอดมินโรงเรียนบ้านปากสิน(ต้นประชานุเคราะห์)

เสาวลักษณ์ นรารัตน์
โรงเรียนวัดป่าถ่อน
สุขาร ทิวงค์ษา
โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านปากสิน(ต้นประชานุเคราะห์)
สังกัด   สพป.สุโขทัย เขต 2
ที่อยู่   หมู่ 12 ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
มีพื้นที่ทั้งหมด 
6 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อ.1 - ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 12 ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
10 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
4 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
16 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านปากสิน(ต้นประชานุเคราะห์)

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านปากสิน(ต้นประชานุเคราะห์) ,
5 Terre
สุริรัชต์ ดีล้น
แอดมินเขต สพป.สุโขทัย เขต 2


สพป.สุโขทัย เขต 1
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนวัดหนองหญ้าปล้อง
สพป.ราชบุรี เขต 2

โรงเรียนวัดสุนทริกาวาส
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนมัชฌิมวิทยา
สพป.ระนอง

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด
สพป.เลย เขต 1

Powered By www.thaieducation.net