โรงเรียนบ้านทุ่งพล้อ หน้าหลัก หน้าสพป.สุโขทัย เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดสุโขทัย...มรดกโลกล้ำเลิศ กำเนิดลายสือไทย เล่นไฟลอยกระทง ดำรงพุทธศาสนา งามตาผ้าตีนจก สังคโลกทองโบรา
อพิรดี พินิจมนตรี
แอดมินโรงเรียนบ้านทุ่งพล้อ

วิทยาธร ทุเรียน
โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน
โกวิทย์ วงศ์โห้
โรงเรียนบ้านหนองบัว(ศรีนคร)

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2561
ได้รับจัดสรรปี 2561

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านทุ่งพล้อ
สังกัด   สพป.สุโขทัย เขต 2
ที่อยู่   รร.บ้านทุ่งพล้อ ม.3 ต.ป่างิ้ว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
มีพื้นที่ทั้งหมด 
14 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้นอนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ม.3 ต.ป่างิ้ว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
5 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
3 คน
รวม 
11 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านทุ่งพล้อ

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านทุ่งพล้อ ,
5 Terre
สุริรัชต์ ดีล้น
แอดมินเขต สพป.สุโขทัย เขต 2


สพป.สุโขทัย เขต 1
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนแม่สานสามัคคี
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านตรอย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

โรงเรียนบ้านโนนทอง
สพป.ชัยภูมิ เขต 2

โรงเรียนวัดสิงขร
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

Powered By www.thaieducation.net