โรงเรียนบ้านดงย่าปา หน้าหลัก หน้าสพป.สุโขทัย เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดสุโขทัย...มรดกโลกล้ำเลิศ กำเนิดลายสือไทย เล่นไฟลอยกระทง ดำรงพุทธศาสนา งามตาผ้าตีนจก สังคโลกทองโบรา
สุธาสินี อินกล่ำ
แอดมินโรงเรียนบ้านดงย่าปา

ปฏิมา บุญญติพงษ์
โรงเรียนบ้านศาลาไก่ฟุบ
สิริรัตน์ ศรีสวัสดิ์
โรงเรียนวัดปากคลองช้าง

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
ได้รับจัดสรรปี 2560

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านดงย่าปา
สังกัด   สพป.สุโขทัย เขต 2
ที่อยู่   บ้านดงย่าปา หมู่ 6 ต.บ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
มีพื้นที่ทั้งหมด 
6 ไร่ 2 งาน 33 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้นอนุบาล 2 - ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านดงย่าปา หมู่ 6 ต.บ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
8 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านดงย่าปา

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านดงย่าปา ,
5 Terre
สุริรัชต์ ดีล้น
แอดมินเขต สพป.สุโขทัย เขต 2


สพป.สุโขทัย เขต 1
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านดอนแดง(อากาศอำนวย)
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนบ้านปากดอนสัก
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

โรงเรียนวัดไผ่รอบ
สพป.พิจิตร เขต 1

โรงเรียนบ้านยอดดอยวัฒนา
สพป.น่าน เขต 2

Powered By www.thaieducation.net