โรงเรียนบ้านป่าคา
จังหวัดสุโขทัย...มรดกโลกล้ำเลิศ กำเนิดลายสือไทย เล่นไฟลอยกระทง ดำรงพุทธศาสนา งามตาผ้าตีนจก สังคโลกทองโบรา
.
ชยาภรณ์ กลับทุ่ง
แอดมินโรงเรียนบ้านป่าคา

สุมิตรา ทองหนัก
โรงเรียนบ้านแม่ฮู้
จีระภา เผ่าพงค์
โรงเรียนศีกษาเกษตรศิลป์
สร้อยสน แก้วเซ
โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)
สมรัก แย้มปั้น
โรงเรียนบ้านวังพิกุล
ทิพยวรรณ ทะบาง
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านป่าคา
สังกัด   สพป.สุโขทัย เขต 2
ที่อยู่   หมู่6 ต.บ้านแก่ง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
มีพื้นที่ทั้งหมด 
8 ไร่ 0 งาน 32 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อ.1-ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่6 ต.บ้านแก่ง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
4 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
10 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.สุโขทัย เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 50.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านป่าคา ,

ภาพโรงเรียน

 


สุริรัชต์ ดีล้น
แอดมินเขต สพป.สุโขทัย เขต 2

สพป.สุโขทัย เขต 1
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านฝ่ายท่า
สพป.พังงา

โรงเรียนวัดสหกรณ์รังสรรค์
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนวัดบ้านหมาก
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองแฮหนองเหล็ก
สพป.มหาสารคาม เขต 2


Powered By www.thaieducation.net