โรงเรียนบ้านดอกคำใต้
จังหวัดพะเยา...กว๊านพะเยาแหล่งชีวิต ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าตนหลวง บวงสรวงพ่อขุนงำเมือง งามลือเลื่องดอยบุษร
.
มณฑกาญจน์ คำวงค์ษา
แอดมินโรงเรียนบ้านดอกคำใต้

เสาวณิต อินต๊ะ
โรงเรียนบ้านร่องปอ
โชษิตา ศรีอูด
โรงเรียนบ้านดอกบัว(ราษฏร์บำรุง)
เนตรนภา บุญวงศ์
โรงเรียนชุมชนบ้านตุ้มท่า
เบญจมาศ สมเครือ
โรงเรียนบ้านต๊ำม่อน
จิราพร คำสมุทร
โรงเรียนบ้านไร่

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านดอกคำใต้
สังกัด   สพป.พะเยา เขต 1
ที่อยู่   220 ม.5. ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้. จ.พะเยา
มีพื้นที่ทั้งหมด 
12 ไร่ 3 งาน 97 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ม.5. ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้ จ.
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
7 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.พะเยา เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 72.32%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านดอกคำใต้ ,

ภาพโรงเรียน

 


นางจิรพรรณ จำรัส
แอดมินเขต สพป.พะเยา เขต 1

สพป.พะเยา เขต 1
สพป.พะเยา เขต 2

โรงเรียนบ้านย่าหมี
สพป.พังงา

โรงเรียนมะค่าสามัคคี
สพป.นครราชสีมา เขต 7

โรงเรียนมิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง)
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านห้วยตม
สพป.สุโขทัย เขต 2


Powered By www.thaieducation.net