โรงเรียนบ้านขุนน้ำน่าน
จังหวัดน่าน...แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรืองรองพระธาตุแช่แห
.
นภาพร บุตรา
แอดมินโรงเรียนบ้านขุนน้ำน่าน

อรสา มะโนรส
โรงเรียนบ้านเปียงซ้อ
นายเกรียงศักดิ์ ราชภัณฑ์
โรงเรียนบ้านดอนมูล (แงง)
สุวรรณี จิณไชย
โรงเรียนชุมชนศิลาแลง
พิมพ์ลดา ตนะทิพย์
โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยา
สุรีรัตน์ ใชเด็ช
โรงเรียนบ้านท่าวังผา

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านขุนน้ำน่าน
สังกัด   สพป.น่าน เขต 2
ที่อยู่   หมู่ 1 บ้านเวร ต.บ่อเกลือเหนือ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน 55220
มีพื้นที่ทั้งหมด 
4 ไร่ 0 งาน 23 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1 ถึง ประถมศึกษาชั้นปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 1 บ้านเวร ต.บ่อเกลือเหนือ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน 55220
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
8 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.น่าน เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านขุนน้ำน่าน 19.347081 , 101.16246

ภาพโรงเรียน

 


มยุราพร อินไชย
แอดมินเขต สพป.น่าน เขต 2

สพป.น่าน เขต 1
สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียนวัดหนองปาตอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

โรงเรียนบ้านโนนสะอาดหนองหญ้าม้าโคกสี
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนบ้านเขาทอง
สพป.จันทบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านคลองสุข
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1


Powered By www.thaieducation.net