โรงเรียนบ้านยอดดอยวัฒนา
จังหวัดน่าน...แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรืองรองพระธาตุแช่แห
.
ละมัย กระบิล
แอดมินโรงเรียนบ้านยอดดอยวัฒนา

ยงยุทธ จิตอารี
โรงเรียนบ้านเกวต
มาลินี แก้วพิรุณรักษ์
โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง
มยุรา ประดิษฐ์ษร
โรงเรียนบ้านป่าลาน
จุฬารัตน์ รัตนบรรเทิง
โรงเรียนบ้านนาขวาง
สุชาดา พิสมร
โรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านยอดดอยวัฒนา
สังกัด   สพป.น่าน เขต 2
ที่อยู่   หมู่10 ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
มีพื้นที่ทั้งหมด 
6 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อบ.1 - ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านยอดดอยวัฒนา หมู่10 ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
3 คน
รวม 
10 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.น่าน เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านยอดดอยวัฒนา 19.0249215 , 101.0786099

ภาพโรงเรียน

 


มยุราพร อินไชย
แอดมินเขต สพป.น่าน เขต 2

สพป.น่าน เขต 1
สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองผือ
สพป.เลย เขต 3

โรงเรียนบ้านนาม่วง
สพป.สงขลา เขต 3

โรงเรียนบ้านหินเหิบ
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนบ้านวังยายมาก
สพป.สุโขทัย เขต 2


Powered By www.thaieducation.net