โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115
จังหวัดน่าน...แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรืองรองพระธาตุแช่แห
.
วิไลวรรณ บุญเกษม
แอดมินโรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115

สุมาลี หอมดอก
โรงเรียนบ้านปางหก
ครองสิน นันต๊ะเสน
โรงเรียนบ้านทุ่งเฮ้า
สุกัญญา ตนภู
โรงเรียนบ้านแหน
สุกัลยา ใจมูลมั่ง
โรงเรียนบ้านนาฝ่า
พัชรีภรณ์ ลาดแก้ว
โรงเรียนวรนคร

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   ชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115
สังกัด   สพป.น่าน เขต 2
ที่อยู่   บ้านรัชดาหมุ่15
มีพื้นที่ทั้งหมด 
13 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล2-ชั้นประถมศึกษาปีที่6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านรัชดาหมุ่15
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
12 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
7 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
21 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.น่าน เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน ชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 ,

ภาพโรงเรียน

 


มยุราพร อินไชย
แอดมินเขต สพป.น่าน เขต 2

สพป.น่าน เขต 1
สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียนบ้านสันเจริญ
สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียนบ้านหนอง
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา
สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียนวัดหุบมะกล่ำ
สพป.ราชบุรี เขต 2


Powered By www.thaieducation.net