โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน
จังหวัดน่าน...แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรืองรองพระธาตุแช่แห
.
ระรื่น อิ่นแก้ว
แอดมินโรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน

บุษบา โพธิรินทร์
โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี
พัชณี พรมมา
โรงเรียนบ้านหนอง
ชุมพร จันทร์ปุนะ
โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้
นุจรินทร์ วันต๊ะ
โรงเรียนบ้านไร่
นุชนาฏ วิทยา
โรงเรียนบ้านปง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   ชุมชนบ้านดอนตัน
สังกัด   สพป.น่าน เขต 2
ที่อยู่   
มีพื้นที่ทั้งหมด 
9 ไร่ 0 งาน 27 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้นอนุบาล1-มัธยัมศึกษาปีที่3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ที่ 4 บ้านดอนตัน ต.ศรีภูมิ อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
14 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
2 คน
รวม 
21 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
ได้รับจัดสรรปี 2559
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.น่าน เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน ชุมชนบ้านดอนตัน ,

ภาพโรงเรียน

 


มยุราพร อินไชย
แอดมินเขต สพป.น่าน เขต 2

สพป.น่าน เขต 1
สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียนบ้านโคกกะชาย
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

โรงเรียนวัดนิโครธคุณากร
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านหนองแวง
สพป.นครราชสีมา เขต 5

โรงเรียนบ้านหนองคูขาด
สพป.มหาสารคาม เขต 1


Powered By www.thaieducation.net