โรงเรียนบ้านท่าค้ำ(ไตรราษฎร์บำรุง)
จังหวัดน่าน...แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรืองรองพระธาตุแช่แห
.
ประกอบ วิหก
แอดมินโรงเรียนบ้านท่าค้ำ(ไตรราษฎร์บำรุง)

ประกอบ วิหก
โรงเรียนบ้านท่าค้ำ(ไตรราษฎร์บำรุง)
เจนจิรา มหัสพันธ์
โรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนา
บุษบา โพธิรินทร์
โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี
ฟาริดา ตันกุระ
โรงเรียนบ้านดอนสบเปือ
ระรื่น อิ่นแก้ว
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านท่าค้ำ(ไตรราษฎร์บำรุง)
สังกัด   สพป.น่าน เขต 2
ที่อยู่   224 ม.7 ต.ริม อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140
มีพื้นที่ทั้งหมด 
10 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลและประถม
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   224 ม.7 ต.ริม อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
7 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.น่าน เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านท่าค้ำ(ไตรราษฎร์บำรุง) 19.096937 , 100.800912

ภาพโรงเรียน

 


มยุราพร อินไชย
แอดมินเขต สพป.น่าน เขต 2

สพป.น่าน เขต 1
สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองขาว
สพป.พิจิตร เขต 1

โรงเรียนบ้านดอนแดง(อากาศอำนวย)
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนบ้านบางหลาม
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านคำสำราญ
สพป.อุบลราชธานี เขต 5


Powered By www.thaieducation.net