โรงเรียนบ้านไร่
จังหวัดน่าน...แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรืองรองพระธาตุแช่แห
.
นุจรินทร์ วันต๊ะ
แอดมินโรงเรียนบ้านไร่

มัลลิกา นิลคง
โรงเรียนบ้านปางยาง
สำเนียง ทองไชย
โรงเรียนท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์
พัชรีภรณ์ ลาดแก้ว
โรงเรียนวรนคร
ระรื่น อิ่นแก้ว
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน
ละมัย กระบิล
โรงเรียนบ้านยอดดอยวัฒนา

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านไร่
สังกัด   สพป.น่าน เขต 2
ที่อยู่   โรงเรียนบ้านไร่
มีพื้นที่ทั้งหมด 
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้นอนุบาลปีที 1 -มัธยมศึกษาปีที 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัดน่าน
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
15 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
8 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
24 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
ได้รับจัดสรรปี 2559
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.น่าน เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านไร่ 19.01397 , 100.932783

ภาพโรงเรียน

 


มยุราพร อินไชย
แอดมินเขต สพป.น่าน เขต 2

สพป.น่าน เขต 1
สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียนบ้านโนนฝาย
สพป.ชัยภูมิ เขต 3

โรงเรียนบึงบัวพิทยาคม
สพป.พิจิตร เขต 1

โรงเรียนบ้านเมืองหมี
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนบ้านแม่เทิน
สพป.สุโขทัย เขต 2


Powered By www.thaieducation.net