โรงเรียนจอมแจ้งวิทยาคาร
จังหวัดน่าน...แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรืองรองพระธาตุแช่แห
.
พิกุล สุทธหลวง
แอดมินโรงเรียนจอมแจ้งวิทยาคาร

พัชณี พรมมา
โรงเรียนบ้านหนอง
เจนจิรา มหัสพันธ์
โรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนา
ปิ่นปินัทธ์ วงค์สวัสดิ์
โรงเรียนบ้านม่วง
อำนวยสุข คำรังษี
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ)
สาหร่าย สิงห์ธนะ
โรงเรียนธาราบรรพต

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   จอมแจ้งวิทยาคาร
สังกัด   สพป.น่าน เขต 2
ที่อยู่   หมู่3 ต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน
มีพื้นที่ทั้งหมด 
14 ไร่ 5 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล2- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่3 ต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
10 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.น่าน เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน จอมแจ้งวิทยาคาร ,

ภาพโรงเรียน

 


มยุราพร อินไชย
แอดมินเขต สพป.น่าน เขต 2

สพป.น่าน เขต 1
สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียนวัดไผ่โพธิ์ทอง
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนวัดสุนทริกาวาส
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองแหน
สพป.นครราชสีมา เขต 5

โรงเรียนบ้านทุ่งพระ
สพป.ชัยภูมิ เขต 2


Powered By www.thaieducation.net