โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล
จังหวัดแม่ฮ่องสอน...หมอกสามฤดู กองมูเสียดฟ้า ป่าเขียวขจี ผู้คนดี ประเพณีงาม ลือนามถิ่นบัวตอง
.
ศิรินทรา ขุนยาง
แอดมินโรงเรียนบ้านห้วยกองมูล

สรายุทธ์ ชะนารา
โรงเรียนบ้านละอูบ
คำพร มุลพรม
โรงเรียนบ้านแม่กองคา
สังวาลย์ ใจมาดี
โรงเรียนบ้านป่าหมาก
นางสาวศิริลักษณ์ ตระกูลแก้ว
โรงเรียนบ้านแม่นาจาง
สาธิตา กัณนิกา
โรงเรียนบ้านห้วยหมากหนุน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านห้วยกองมูล
สังกัด   สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
ที่อยู่   430 หมู่ 4 ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110
มีพื้นที่ทั้งหมด 
8 ไร่ 2 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล​2-ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   430 ม.4​ต.สบเมย​ อ.สบเมย.. จ.แม่ฮ่องสอน
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
6 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 99.43%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านห้วยกองมูล ,

ภาพโรงเรียน

 


ดวงสมร อินต๊ะ
แอดมินเขต สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

โรงเรียนบ้านพุทธรักษา
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนอนุบาลศิลาลาด
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

โรงเรียนวัดตาล
สพป.ราชบุรี เขต 2


Powered By www.thaieducation.net