โรงเรียนบ้านห้วยท่าง
จังหวัดน่าน...แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรืองรองพระธาตุแช่แห
.
แอดมินโรงเรียนบ้านห้วยท่าง

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ)
โรงเรียนแสนทองวิทยา
โรงเรียนพัฒนานิคมวิทยา
โรงเรียนบ้านกอก
โรงเรียนบ้านห่างทางหลวง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านห้วยท่าง
สังกัด   สพป.น่าน เขต 2
ที่อยู่   หมู่ที่ 5 ต.ไชยวัฒนา อ.ปัว จ.น่าน 55120
มีพื้นที่ทั้งหมด 
10 ไร่ 6 งาน 68 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ปฐมวัย - ประถมศึกษา
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ที่ 5 ต.ไชยวัฒนา อ.ปัว จ.น่าน 55120
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
4 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
9 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.น่าน เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านห้วยท่าง 19.217603 , 100.913476

ภาพโรงเรียน

 


แอดมินเขต สพป.น่าน เขต 2

สพป.น่าน เขต 1
สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียนบ้านท่าสนุก
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านแก้งยาง
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนวัดนาบุญ
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านแม่ทุเลาใน
สพป.สุโขทัย เขต 2


Powered By www.thaieducation.net