โรงเรียนบ้านทุ่งหลวงวัฒนาคาร
จังหวัดแม่ฮ่องสอน...หมอกสามฤดู กองมูเสียดฟ้า ป่าเขียวขจี ผู้คนดี ประเพณีงาม ลือนามถิ่นบัวตอง
.
แอดมินโรงเรียนบ้านทุ่งหลวงวัฒนาคาร

โรงเรียนบ้านแกงหอม สาขาบ้านม้ง
โรงเรียนบ้านไทรงาม
โรงเรียนบ้านถ้ำลอด
โรงเรียนบ้านป่าปุ๊ ฯ สาขาบ้านห้วยแก้วล่าง
โรงเรียนบ้านหนองเขียว

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านทุ่งหลวงวัฒนาคาร
สังกัด   สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
ที่อยู่   64 หมู่ 9 ตำบล นาปู่ป้อม อำเภอ ปางมะผ้า จังหวัด แม่ฮ่องสอน 58150
มีพื้นที่ทั้งหมด 
13 ไร่ 2 งาน 1 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้นอนุบาล 2 ถึงระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   64 หมู่ 9 ตำบล นาปู่ป้อม อำเภอปางมะผ้า จังหวัด แม่ฮ่องสอน 58150
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
5 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
5 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
10 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562
2563

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
ได้รับจัดสรรปี 2559
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน
2563
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านทุ่งหลวงวัฒนาคาร ,

ภาพโรงเรียน

 


แอดมินเขต สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

โรงเรียนคลองบางโพธิ์
สพป.ปทุมธานี เขต 1

โรงเรียนวัดฝาละมี
สพป.พัทลุง เขต 2

โรงเรียนบ้านธารน้ำทิพย์
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านหลังเขา
สพป.สระบุรี เขต 2


Powered By www.thaieducation.net