โรงเรียนบ้านเวียงเหนือ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน...หมอกสามฤดู กองมูเสียดฟ้า ป่าเขียวขจี ผู้คนดี ประเพณีงาม ลือนามถิ่นบัวตอง
.
แอดมินโรงเรียนบ้านเวียงเหนือ

โรงเรียนบ้านห้วยช่างคำ สาขาบ้านห้วยช่างเหล็ก
โรงเรียนปางตองประชาสรรค์
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
โรงเรียนบ้านสบสอย
โรงเรียนบ้านแม่ลาก๊ะ

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านเวียงเหนือ
สังกัด   สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
ที่อยู่    ๘๗ หมู่ ๒ ต.เวียงเหนือ อำเภอปาย จ. แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐
มีพื้นที่ทั้งหมด 
12 ไร่ 1 งาน 76 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ๘๗ หมู่ ๒ ต.เวียงเหนือ อำเภอปาย จ. แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
9 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
2 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
14 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านเวียงเหนือ ,

ภาพโรงเรียน

 


แอดมินเขต สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียน บ้านเนินถาวร
สพป.ชลบุรี เขต 2

โรงเรียนเมตตาจิตต
สพป.กาญจนบุรี เขต 2

โรงเรียนวัดธรรมปัญญา
สพป.นครนายก


Powered By www.thaieducation.net