โรงเรียนบ้านป่ายาง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน...หมอกสามฤดู กองมูเสียดฟ้า ป่าเขียวขจี ผู้คนดี ประเพณีงาม ลือนามถิ่นบัวตอง
.
ฤทธิรงค์ ธงภักดิ์
แอดมินโรงเรียนบ้านป่ายาง

เครือวัลย์ ชมภู
โรงเรียนบ้านห้วยปมฝาด
ธัญวรัตน์ พรหมมา
โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
เพียงจันทร์ ปาลีกุย
โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง
วัชราวรรณ ดวงศรี
โรงเรียนบ้านท่าหินส้ม
เจริญจิตร พุ่มโพธิ์ทอง
โรงเรียนบ้านใหม่ห้วยหวาย

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านป่ายาง
สังกัด   สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
ที่อยู่   525 หมู่ 3 ตำบล แม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
มีพื้นที่ทั้งหมด 
9 ไร่ 1 งาน 84 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 2 - ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
8 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านป่ายาง ,

ภาพโรงเรียน

 


พิเชษฐ กันทาหอม
แอดมินเขต สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

โรงเรียนบ้านสระพัง
สพป.เพชรบุรี เขต 1

โรงเรียนบ้านสะพานยูง
สพป.ชุมพร เขต 2

โรงเรียนบ้านป่าเตี้ย
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนสันติพัฒนา
สพป.นครราชสีมา เขต 4


Powered By www.thaieducation.net