โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 106 (บ้านนาบัว)
จังหวัดอุตรดิตถ์...เหล็กน้ำพี้ลือเลื่อง เมืองลางสาดหวาน บ้านพระยาพิชัยดาบหัก ถิ่นสักใหญ่ของโลก
.
หนูเพียร สิมมา
แอดมินโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 106 (บ้านนาบัว)

วีรยุทธ์ ทะยะ
โรงเรียนจริมอนุสรณ์ 2
วราภรณ์ ทองพุ่ม
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 4
จุฑามณี คชสาร
โรงเรียนไผ่งามวิทยา
สังเวียน สุขจ่าง
โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม
สุพิชฌาย์ แปงกริยา
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 5

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   ไทยรัฐวิทยา 106 (บ้านนาบัว)
สังกัด   สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
ที่อยู่   46 ม.5 ต.นาขุม อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ 53180
มีพื้นที่ทั้งหมด 
74 ไร่ 1 งาน 62 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ปฐมวัย ถึง ประถมศึกษา ปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ไทยรัฐวิทยา 106 (บ้านนาบัว)
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
9 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
4 คน
อื่น ๆ 
2 คน
รวม 
17 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 106 (บ้านนาบัว) ,

ภาพโรงเรียน

 


จุฑามาส พงษ์โนรี
แอดมินเขต สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

โรงเรียนบ้านตรอย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

โรงเรียนยอดดอยวัฒนาสาขาน้ำหมาว
สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา
สพป.เลย เขต 1

โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น
สพป.สงขลา เขต 3


Powered By www.thaieducation.net