โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 106 (บ้านนาบัว)
จังหวัดอุตรดิตถ์...เหล็กน้ำพี้ลือเลื่อง เมืองลางสาดหวาน บ้านพระยาพิชัยดาบหัก ถิ่นสักใหญ่ของโลก
.
แอดมินโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 106 (บ้านนาบัว)

โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง
โรงเรียนบ้านน้ำไคร้
โรงเรียนบ้านไร่ตีนตก
โรงเรียนบ้านนาต้นโพธิ์
โรงเรียนบ้านนาแซง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   ไทยรัฐวิทยา 106 (บ้านนาบัว)
สังกัด   สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
ที่อยู่   46 ม.5 ต.นาขุม อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ 53180
มีพื้นที่ทั้งหมด 
74 ไร่ 1 งาน 62 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ปฐมวัย ถึง ประถมศึกษา ปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ไทยรัฐวิทยา 106 (บ้านนาบัว)
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
9 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
4 คน
อื่น ๆ 
2 คน
รวม 
17 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 106 (บ้านนาบัว) 18.009756 , 101.038803

ภาพโรงเรียน

 


แอดมินเขต สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

โรงเรียนวัดนางบวช
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนบ้านป่างาม
สพป.สงขลา เขต 3

โรงเรียนบ้านอ่างทอง
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

โรงเรียนวัดหนองทราย
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3


Powered By www.thaieducation.net