โรงเรียนบ้านปางตอง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน...หมอกสามฤดู กองมูเสียดฟ้า ป่าเขียวขจี ผู้คนดี ประเพณีงาม ลือนามถิ่นบัวตอง
.
แอดมินโรงเรียนบ้านปางตอง

โรงเรียนบ้านจ่าโบ่
โรงเรียนบ้านปางคาม
โรงเรียนบ้านแพมบก
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
โรงเรียนห้วยต้นนุ่นวิทยา

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านปางตอง
สังกัด   สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
ที่อยู่   หมู่ 3. ต.แม่อูคอ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน 58140
มีพื้นที่ทั้งหมด 
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านปางตอง ต.แม่อูคอ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
15 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ