โรงเรียนบ้านปากปาด
จังหวัดอุตรดิตถ์...เหล็กน้ำพี้ลือเลื่อง เมืองลางสาดหวาน บ้านพระยาพิชัยดาบหัก ถิ่นสักใหญ่ของโลก
.
กาญจนา อินป๊อก
แอดมินโรงเรียนบ้านปากปาด

ทองพัด พรหมวงษ์ชัย
โรงเรียนบ้านนาแซง
พวงเพชร กล่ำใย
โรงเรียนป่ากั้งวิทยา
นงค์ลักษณ์ ทองจันทร์
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 1
อัญชลี จุมพลศรี
โรงเรียนบ้านน้ำต๊ะ
ปัญจรัศ ใจนวน
โรงเรียนบ้านหนองแห้ว

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านปากปาด
สังกัด   สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
ที่อยู่   หมู่ 1 ตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
มีพื้นที่ทั้งหมด 
13 ไร่ 3 งาน 2 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 2 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 1 ตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
15 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
20 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านปากปาด 17.72996 , 100.564476

ภาพโรงเรียน

 


จุฑามาส พงษ์โนรี
แอดมินเขต สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

โรงเรียนบ้านดงเมย
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนชุมชนบ้านพวก
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนบ้านปลาขาว
สพป.มหาสารคาม เขต 2

โรงเรียนบ้านทุ่งคาโตนด
สพป.ชุมพร เขต 2


Powered By www.thaieducation.net