โรงเรียนบ้านหนองแห้ว
จังหวัดอุตรดิตถ์...เหล็กน้ำพี้ลือเลื่อง เมืองลางสาดหวาน บ้านพระยาพิชัยดาบหัก ถิ่นสักใหญ่ของโลก
.
ปัญจรัศ ใจนวน
แอดมินโรงเรียนบ้านหนองแห้ว

วีรยุทธ์ ทะยะ
โรงเรียนจริมอนุสรณ์ 2
ศิรินันท์ สิงห์หะ
โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง
พิชญากานต์ กิวัฒนา
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๓
ธัญญารัตน์ คำมี
โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 2
อรรถพล บุญพันธ์
โรงเรียนบ้านกิ่วเคียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหนองแห้ว
สังกัด   สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
ที่อยู่   หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านฝาย อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 53110
มีพื้นที่ทั้งหมด 
3 ไร่ 0 งาน 85 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   สี่แยกบ้านหนองแห้ว
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
2 คน
รวม 
9 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านหนองแห้ว 17.790697 , 100.750374

ภาพโรงเรียน

 


จุฑามาส พงษ์โนรี
แอดมินเขต สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองบัว
สพป.นครราชสีมา เขต 7

โรงเรียนบ้านสวยหลง
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนวัดช่องลม
สพป.ระนอง

โรงเรียนมะเขือดอนหมูโพธิ์ทองวิทยา
สพป.หนองคาย เขต 1


Powered By www.thaieducation.net