โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
จังหวัดแม่ฮ่องสอน...หมอกสามฤดู กองมูเสียดฟ้า ป่าเขียวขจี ผู้คนดี ประเพณีงาม ลือนามถิ่นบัวตอง
.
แอดมินโรงเรียนอนุบาลขุนยวม

โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน
โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ
โรงเรียนบ้านห้วยนา
โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   อนุบาลขุนยวม
สังกัด   สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
ที่อยู่   204/1 ม.1 ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
มีพื้นที่ทั้งหมด 
33 ไร่ 1 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 2 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
12 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ