โรงเรียนบ้านน้ำไคร้
จังหวัดอุตรดิตถ์...เหล็กน้ำพี้ลือเลื่อง เมืองลางสาดหวาน บ้านพระยาพิชัยดาบหัก ถิ่นสักใหญ่ของโลก
.
กัสมา ทะนันไชย
แอดมินโรงเรียนบ้านน้ำไคร้

ศุภชัย ฉิมกล่อม
โรงเรียนบ้านงอมมด
สุพิชฌาย์ แปงกริยา
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 5
อันธิกา ทองมา
โรงเรียนบ้านห้วยสูน
วีรยุทธ์ ทะยะ
โรงเรียนจริมอนุสรณ์ 2
ทองพัด พรหมวงษ์ชัย
โรงเรียนบ้านนาแซง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านน้ำไคร้
สังกัด   สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
ที่อยู่   หมู่ 1 ต.น้ำไคร้ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
มีพื้นที่ทั้งหมด 
15 ไร่ 2 งาน 12 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล ป.1-ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ตำบลน้ำไคร้
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
4 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านน้ำไคร้ 17.580854 , 100.479394

ภาพโรงเรียน

 


จุฑามาส พงษ์โนรี
แอดมินเขต สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

โรงเรียนบ้านหัวหนอง
สพป.อุดรธานี เขต 3

โรงเรียนวัดดอนใหญ่
สพป.ปทุมธานี เขต 2

โรงเรียน บ้านโปร่งเกตุ
สพป.ชลบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองบัวอารี
สพป.อุบลราชธานี เขต 5


Powered By www.thaieducation.net