โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 2
จังหวัดอุตรดิตถ์...เหล็กน้ำพี้ลือเลื่อง เมืองลางสาดหวาน บ้านพระยาพิชัยดาบหัก ถิ่นสักใหญ่ของโลก
.
ธัญญารัตน์ คำมี
แอดมินโรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 2

จุฑามณี คชสาร
โรงเรียนไผ่งามวิทยา
สะอาด หลวงมั่ง
โรงเรียนบ้านย่านดู่
ประนอม อินมูล
โรงเรียนน้ำสิงห์(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่78)
วราภรณ์ ทองพุ่ม
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 4
กัสมา ทะนันไชย
โรงเรียนบ้านน้ำไคร้

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   ท่าแฝกอนุสรณ์ 2
สังกัด   สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
ที่อยู่   1 หมู่ 7 ตำบลหาดล้า อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 53150
มีพื้นที่ทั้งหมด 
16 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   1 หมู่ 7 ตำบลหาดล้า อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 53150
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
4 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
8 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน ท่าแฝกอนุสรณ์ 2 17.793304 , 100.311494

ภาพโรงเรียน

 


จุฑามาส พงษ์โนรี
แอดมินเขต สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

โรงเรียนบ้านโพน(อ.เชียงคาน)
สพป.เลย เขต 1

โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

โรงเรียนบ้านสุขเดือนห้า
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนบ้านหวาย
สพป.สกลนคร เขต 2


Powered By www.thaieducation.net