โรงเรียนบ้านห้วยต้าวิทยา
จังหวัดอุตรดิตถ์...เหล็กน้ำพี้ลือเลื่อง เมืองลางสาดหวาน บ้านพระยาพิชัยดาบหัก ถิ่นสักใหญ่ของโลก
.
ภูมิใจ ทะดี
แอดมินโรงเรียนบ้านห้วยต้าวิทยา

สมาน สิทธิเจริญ
โรงเรียนบ้านนาหน่ำ
เย็นฤดี พันหล่อมโส
โรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุ
สุภาวดี ติคำ
โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย
มณี การุณประชา
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 3
พิชญากานต์ กิวัฒนา
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๓

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านห้วยต้าวิทยา
สังกัด   สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
ที่อยู่   ม.4 ต.นางพญา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
มีพื้นที่ทั้งหมด 
3 ไร่ 0 งาน 33 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-ม.3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ม.4 ต.นางพญา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
7 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
12 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านห้วยต้าวิทยา 18.006802 , 100.465266

ภาพโรงเรียน

 


จุฑามาส พงษ์โนรี
แอดมินเขต สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

โรงเรียน วัดโพพระใน (รุ่งรังสฤษฎ์)
สพป.เพชรบุรี เขต 1

โรงเรียนบ้านโพน(อ.เชียงคาน)
สพป.เลย เขต 1

โรงเรียนบ้านโซง
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านคุระ
สพป.พังงา


Powered By www.thaieducation.net