โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 4
จังหวัดอุตรดิตถ์...เหล็กน้ำพี้ลือเลื่อง เมืองลางสาดหวาน บ้านพระยาพิชัยดาบหัก ถิ่นสักใหญ่ของโลก
.
วราภรณ์ ทองพุ่ม
แอดมินโรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 4

พรธิมล ทำมาสี
โรงเรียนบ้านนาผักฮาด
ชลดา เพชรเล็ก
โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ศึกษา
ศุภชัย ฉิมกล่อม
โรงเรียนบ้านงอมมด
ณัฐพล สุวรรณชื่น
โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 4
ศศิธร เทียนยุธ
โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 4
สังกัด   สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
ที่อยู่   ตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
มีพื้นที่ทั้งหมด 
11 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 2 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   เลขที่ 2 หมู่ 12 ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
4 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
7 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 4 17.80482 , 100.39492

ภาพโรงเรียน

 


จุฑามาส พงษ์โนรี
แอดมินเขต สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

โรงเรียนหนองกุงวันชาติ
สพป.นครราชสีมา เขต 7

โรงเรียนบ้านน้ำลอด
สพป.ชุมพร เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองบอน
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนบ้านป่าพอก
สพป.อุบลราชธานี เขต 5


Powered By www.thaieducation.net