โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 5
จังหวัดอุตรดิตถ์...เหล็กน้ำพี้ลือเลื่อง เมืองลางสาดหวาน บ้านพระยาพิชัยดาบหัก ถิ่นสักใหญ่ของโลก
.
สุพิชฌาย์ แปงกริยา
แอดมินโรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 5

กัญกฤษ เบี้ยวน้อย
โรงเรียนบ้านเดิ่น
นงนภัส เกตุภันฑ์
โรงเรียนบ้านนาไพร
บุญเสริม ทองพันธุ์
โรงเรียนบ้านซําบ้อ
อารีย์ พรมชัยชนะ
โรงเรียนอนุบาลฟากท่า(วัดวังขวัญวันครู 2503)
ปณิธาน ศรีศุภวุฒิ
โรงเรียนบ้านเด่นชาติ

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 5
สังกัด   สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
ที่อยู่   133 ม.1 ต.จริม อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 53150
มีพื้นที่ทั้งหมด 
16 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   133 ม.1 ต.จริม อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 53150
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
8 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
ได้รับจัดสรรปี 2560
ได้รับจัดสรรปี 2561
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 5 17.824193 , 100.348665

ภาพโรงเรียน

 


จุฑามาส พงษ์โนรี
แอดมินเขต สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

โรงเรียนบ้านแก่งครก
สพป.เลย เขต 3

โรงเรียนบ้านแพงน้อย
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนบ้านหนองผือ
สพป.เลย เขต 3

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2


Powered By www.thaieducation.net