โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 2
จังหวัดอุตรดิตถ์...เหล็กน้ำพี้ลือเลื่อง เมืองลางสาดหวาน บ้านพระยาพิชัยดาบหัก ถิ่นสักใหญ่ของโลก
.
สุทิม ทิพย์ลุ้ย
แอดมินโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 2

กัสมา ทะนันไชย
โรงเรียนบ้านน้ำไคร้
จุฑามณี คชสาร
โรงเรียนไผ่งามวิทยา
ศศิธร เทียนยุธ
โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก
พรธิมล ทำมาสี
โรงเรียนบ้านนาผักฮาด
นิตยา พวงทอง
โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   ท่าปลาอนุสรณ์ 2
สังกัด   สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
ที่อยู่   หมู่ 4 ตำบลจริม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 53150
มีพื้นที่ทั้งหมด 
22 ไร่ 0 งาน 34 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล - ประถมศึกษา
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 4 ตำบลจริม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 53150
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
6 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
5 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
13 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน ท่าปลาอนุสรณ์ 2 17.812513 , 100.365409

ภาพโรงเรียน

 


จุฑามาส พงษ์โนรี
แอดมินเขต สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

โรงเรียนบ้านห้วย
สพป.นครราชสีมา เขต 5

โรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร)
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

โรงเรียนบ้านปางยาง
สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียนบ้านวังยายมาก
สพป.สุโขทัย เขต 2


Powered By www.thaieducation.net