โรงเรียนบ้านร้องลึก
จังหวัดอุตรดิตถ์...เหล็กน้ำพี้ลือเลื่อง เมืองลางสาดหวาน บ้านพระยาพิชัยดาบหัก ถิ่นสักใหญ่ของโลก
.
เสน่ห์ ปิ่นมณี
แอดมินโรงเรียนบ้านร้องลึก

ปรียา ปานเอี่ยม
โรงเรียนไร่อ้อย
เสน่ห์ ปิ่นมณี
โรงเรียนบ้านร้องลึก
วันจันทร์ ชัยบำรุง
โรงเรียนพิชัยดาบหัก 1
ศิวิไล มณีสุวรรณ
โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง
วชรมน วงศ์พุ่ม
โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภา

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านร้องลึก
สังกัด   สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ที่อยู่   338 หมู่ที่ 6 ตำบลผักขวง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิต์ 53230
มีพื้นที่ทั้งหมด 
12 ไร่ 1 งาน 7 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 2 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านร้องลึก หมู่ที่ 6 ตำบลผักขวง อำเภอทองแสนขัน จังหวััดอุตรดิตถ์
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
12 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
4 คน
รวม 
19 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 50.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านร้องลึก 17.49030103 , 100.3877213

ภาพโรงเรียน

 


พิศมัย สุขศรี
แอดมินเขต สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

โรงเรียนบ้านแม่ทุเลาใน
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนวัดวงเดือน
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนบ้านโคกกี่
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

โรงเรียนบ้านอ่างหิน
สพป.กาญจนบุรี เขต 2


Powered By www.thaieducation.net