โรงเรียนบ้านโคกหาร
จังหวัดกระบี่...กระบี่ แหล่งถ่านหิน ถิ่นหอยเก่า เขาตระหง่าน ธารสวย รวยเกาะ เพาะปลูกปาล์ม งามหาดทราย ใต้ทะเ
.
ทิพวรรณ ภิรมย์
แอดมินโรงเรียนบ้านโคกหาร

มนัสวี อ่อนคง
โรงเรียนวัดไพรสณฑ์
วรางคณา กอบัว
โรงเรียนบ้านบางหอย
จิตรลดา จเรนิวาส
โรงเรียนบ้านทุ่งสาคร
อติชาต ประทีป ณ ถลาง
โรงเรียนบ้านทับพล
พัชริกา มะโนธรรม
โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านโคกหาร
สังกัด   สพป.กระบี่
ที่อยู่   หมู่ 2 ตำบลโคกหาร อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
มีพื้นที่ทั้งหมด 
31 ไร่ 2 งาน 33 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 2 ตำบลโคกหาร อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
13 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
2 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
18 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.กระบี่ & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561 98.22%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน
2562 56.64%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านโคกหาร ,

ภาพโรงเรียน

 


พรทิพย์ ถิ่นหนองจิก
แอดมินเขต สพป.กระบี่

สพป.กระบี่

โรงเรียนบ้านตรอย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

โรงเรียนเพียปู่หนองเรือ
สพป.อุดรธานี เขต 3

โรงเรียนวัดท่าทอง
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนบ้านนาแฝก
สพป.พังงา


Powered By www.thaieducation.net