โรงเรียนอนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว)
จังหวัดลำปาง...ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก
.
สมบูรณ์ สายเขียว
แอดมินโรงเรียนอนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว)

ปวีณา ทารักษ์
โรงเรียนบ้านเปียงใจ
ฐานิตา พรหมมา
โรงเรียนบ้านทุ่งส้าน
มณีรัตน์ พรหมจันทร์
โรงเรียนบ้านแม่กองปิน
สุกัญญา อุตมีมั่ง
โรงเรียนบ้านไฮ
เจนจีรา งามเริง
โรงเรียนแจ้คอนวิทยา

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว)
สังกัด   สพป.ลำปาง เขต 3
ที่อยู่   หมู่ 5 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
มีพื้นที่ทั้งหมด 
6 ไร่ 2 งาน 41 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้นอนุบาล 2 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 5 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
-1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
6 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ลำปาง เขต 3 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ,

ภาพโรงเรียน

 


เกศสุดา ศรีใจ
แอดมินเขต สพป.ลำปาง เขต 3

สพป.ลำปาง เขต 1
สพป.ลำปาง เขต 2
สพป.ลำปาง เขต 3

โรงเรียนบ้านเขาทอง
สพป.จันทบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านช้างเชื่อ
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านแม่กึ๊ด
สพป.ลำปาง เขต 2

โรงเรียนบ้านบ่อเตย
สพป.สงขลา เขต 3


Powered By www.thaieducation.net