โรงเรียนบ้านหลวงแจ้ซ้อน
จังหวัดลำปาง...ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก
.
พรรณี สุจริต
แอดมินโรงเรียนบ้านหลวงแจ้ซ้อน

เจด็จ เจต๊ะวัน
โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา
สุดคนึง ปกปิด
โรงเรียนบ้านทุ่งฮ้าง
ชูชีพ วงศ์ครองศักดิ์
โรงเรียนบ้านปงดอน
วารินทร์ อิ่นแก้ว
โรงเรียนบ้านหัวฝาย
สร้อย หมุดดี
โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหลวงแจ้ซ้อน
สังกัด   สพป.ลำปาง เขต 3
ที่อยู่   หมู่ 5 บ้านหลวง ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
มีพื้นที่ทั้งหมด 
4 ไร่ 3 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 5 บ้านหลวง ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
2 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
4 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
8 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ลำปาง เขต 3 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านหลวงแจ้ซ้อน ,

ภาพโรงเรียน

 


เกศสุดา ศรีใจ
แอดมินเขต สพป.ลำปาง เขต 3

สพป.ลำปาง เขต 1
สพป.ลำปาง เขต 2
สพป.ลำปาง เขต 3

โรงเรียนวัดบ้านเหมือง
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านทองหลาง
สพป.ระนอง

โรงเรียนบ้านเตยกระโตน
สพป.นครราชสีมา เขต 7

โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด
สพป.กาญจนบุรี เขต 2


Powered By www.thaieducation.net