โรงเรียนบ้านป่าเหมี้ยง
จังหวัดลำปาง...ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก
.
ปธิตา ธาดาศุภลักษณ์
แอดมินโรงเรียนบ้านป่าเหมี้ยง

เสวก จัดสวย
โรงเรียนบ้านสาแพะ
สังวาลย์ เจนคิด
โรงเรียนบ้านหนองกอก
อัมพรพรรณ ก้อนคำ
โรงเรียนบ้านปงถ้ำ
จารุวรรณ วิเสริฐ
โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
เพลินพิศ รัตนโชติกุล
โรงเรียนบ้านทุ่งข่วง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านป่าเหมี้ยง
สังกัด   สพป.ลำปาง เขต 3
ที่อยู่   135 หมู่7 ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
มีพื้นที่ทั้งหมด 
1 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล1-ชั้นป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   135 หมู่7 ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
2 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
4 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ลำปาง เขต 3 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านป่าเหมี้ยง ,

ภาพโรงเรียน

 


เกศสุดา ศรีใจ
แอดมินเขต สพป.ลำปาง เขต 3

สพป.ลำปาง เขต 1
สพป.ลำปาง เขต 2
สพป.ลำปาง เขต 3

โรงเรียนบ้านเจ้าขรัว
สพป.พังงา

โรงเรียนวัดวังหิน
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนบ้านช้างเชื่อ
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านนาคอย
สพป.สกลนคร เขต 3


Powered By www.thaieducation.net