โรงเรียนบ้านทัพป่าเส้า
จังหวัดลำปาง...ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก
.
อุดมศิลป์ คนเที่ยง
แอดมินโรงเรียนบ้านทัพป่าเส้า

พรสวรรค์ ทิมัน
โรงเรียนบ้านม่วงงาม
ยุพราศรี ใจคำ
โรงเรียนบ้านก่อ
อัมพรพรรณ ก้อนคำ
โรงเรียนบ้านปงถ้ำ
เทวฤทธิ์ เขื่อนคำ
โรงเรียนบ้านช่อฟ้า สาขาแม่จอกฟ้า
อิทธิเดช พงษ์นิกร
โรงเรียนบ้านเลาสู

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านทัพป่าเส้า
สังกัด   สพป.ลำปาง เขต 3
ที่อยู่   หมู่1ตำบลวังเหนืออำเภอวังเหนือจังหวัดลำปาง
มีพื้นที่ทั้งหมด 
1 ไร่ 3 งาน 88 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล2-ชั้นประถมศึกษาปีที่6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู1ตำบลวังเหนืออำเภอวังเหนือจังหวัดลำปาง
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
2 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
5 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ลำปาง เขต 3 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านทัพป่าเส้า ,

ภาพโรงเรียน

 


เกศสุดา ศรีใจ
แอดมินเขต สพป.ลำปาง เขต 3

สพป.ลำปาง เขต 1
สพป.ลำปาง เขต 2
สพป.ลำปาง เขต 3

โรงเรียนปางกุ่มวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 2

โรงเรียนบ้านคึม
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนบ้านพอแดง
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง
สพป.พะเยา เขต 1


Powered By www.thaieducation.net