โรงเรียนบ้านแม่ม่า
จังหวัดลำปาง...ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก
.
สุวรรณี สีสุวรรณ์
แอดมินโรงเรียนบ้านแม่ม่า

วนิดา สมบัติ
โรงเรียนบ้านป่าแขม
สุภารัตน์ คำหน่อฮวย
โรงเรียนบ้านต้นงุ้น
ยุพา สิริอำนวยศักดิ์
โรงเรียนวังทองวิทยา
ทัศนีพร ชัยอักษร
โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ
ปวีณา ทารักษ์
โรงเรียนบ้านเปียงใจ

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านแม่ม่า
สังกัด   สพป.ลำปาง เขต 3
ที่อยู่   2 หมู่ 3 ต.ทุ่งฮั้ว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
มีพื้นที่ทั้งหมด 
7 ไร่ 3 งาน 62 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน    ณ บ้านผาแดง 2 หมู่ 3 ต.ทุ่งฮั้ว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
2 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
6 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ลำปาง เขต 3 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านแม่ม่า ,

ภาพโรงเรียน

 


เกศสุดา ศรีใจ
แอดมินเขต สพป.ลำปาง เขต 3

สพป.ลำปาง เขต 1
สพป.ลำปาง เขต 2
สพป.ลำปาง เขต 3

โรงเรียนบ้านคลองตาเพชร
สพป.ชลบุรี เขต 2

โรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม
สพป.ชุมพร เขต 2

โรงเรียนบ้านผาตั้ง
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนหนองแดงสร้างประทายพัฒนา
สพป.หนองคาย เขต 1


Powered By www.thaieducation.net