โรงเรียนบ้านแป้น(รัฐราษฎร์วิทยา)
จังหวัดแพร่...หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลื่องแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม
.
กรวรรณ พันนพพงศ์
แอดมินโรงเรียนบ้านแป้น(รัฐราษฎร์วิทยา)

อัมพิกา วีจันทร์
โรงเรียนบ้านน้ำแรม (รัฐราษฎร์อนุเคราะห์)
จำลอง เกาะกลาง
โรงเรียนชุมชนบ้านร่องกาศ(ศรีวิทยาคาร)
เสฐลัทธ์ ขันมณี
โรงเรียนบ้านสลก
กัญจนาภา กึกก้อง
โรงเรียนบ้านหัวดง
ปราณี สังข์เกิดสุข
โรงเรียนบ้านเค็ม(รัฐประสาทราษฎร์บำรุง)

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านแป้น(รัฐราษฎร์วิทยา)
สังกัด   สพป.แพร่ เขต 2
ที่อยู่   หมู่ 1 ต.เวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่ 54150
มีพื้นที่ทั้งหมด 
7 ไร่ 6 งาน 32 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 3 - ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 1 ต.เวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่ 54150
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
2 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
6 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.แพร่ เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านแป้น(รัฐราษฎร์วิทยา) ,

ภาพโรงเรียน

 


แสงหล้า สุดใจ
แอดมินเขต สพป.แพร่ เขต 2

สพป.แพร่ เขต 1
สพป.แพร่ เขต 2

โรงเรียนบ้านทับช้าง
สพป.ชุมพร เขต 2

โรงเรียนบ้านเตรียม
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านวังอ้อ
สพป.พิจิตร เขต 1

โรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะใน
สพป.ยะลา เขต 2


Powered By www.thaieducation.net