โรงเรียนอนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์)
จังหวัดลำปาง...ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก
.
แอดมินโรงเรียนอนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์)

โรงเรียนบ้านดอนไชย
โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์)
โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง
โรงเรียนบ้านเวียง
โรงเรียนวังหินวิทยา

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์)
สังกัด   สพป.ลำปาง เขต 2
ที่อยู่   ุ62/1 หมู่ 1 ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง
มีพื้นที่ทั้งหมด 
2 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ุ62/1 หมู่ 1 ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
8 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
4 คน
อื่น ๆ 
2 คน
รวม 
15 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ลำปาง เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) 17.448703 , 99.11873

ภาพโรงเรียน

 


แอดมินเขต สพป.ลำปาง เขต 2

สพป.ลำปาง เขต 1
สพป.ลำปาง เขต 2
สพป.ลำปาง เขต 3

โรงเรียนวัดหนองแขม
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนบ้านจันอุย
สพป.กาญจนบุรี เขต 1

โรงเรียนบ้านหนองคลองหัวขัว
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2


Powered By www.thaieducation.net