โรงเรียนบ้านกุ่มเนิ้งใต้
จังหวัดลำปาง...ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก
.
สุพิชญา ทิพย์ประยูร
แอดมินโรงเรียนบ้านกุ่มเนิ้งใต้

ณัฐฐา นากสุข
โรงเรียนบ้านแม่ตั๋ง
ศุภกาญณ์ นวลเจียก
โรงเรียนสันโป่งวิทยา
อนงค์ บุญเตี่ยม
โรงเรียนป่าตันวิทยา
จิภาลักษ์ จันทราช
โรงเรียนล้อมแรดวิทยา
กมลทิพย์ สุคำ
โรงเรียนแม่มอกวิทยา

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านกุ่มเนิ้งใต้
สังกัด   สพป.ลำปาง เขต 2
ที่อยู่   200 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่มอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 52160
มีพื้นที่ทั้งหมด 
37 ไร่ 2 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ระดับอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
5 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
8 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ลำปาง เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านกุ่มเนิ้งใต้ ,

ภาพโรงเรียน

 


พรรณพัชร พรมเพ็ชร
แอดมินเขต สพป.ลำปาง เขต 2

สพป.ลำปาง เขต 1
สพป.ลำปาง เขต 2
สพป.ลำปาง เขต 3

โรงเรียนวัดมะปราง
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนบ้านแม่ทุเลาใน
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนปางกุ่มวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 2

โรงเรียนบ้านดงกระชู
สพป.อุบลราชธานี เขต 5


Powered By www.thaieducation.net