โรงเรียนวัดภูมิบรรพต
จังหวัดกระบี่...กระบี่ แหล่งถ่านหิน ถิ่นหอยเก่า เขาตระหง่าน ธารสวย รวยเกาะ เพาะปลูกปาล์ม งามหาดทราย ใต้ทะเ
.
จิรา ศรีเทพ
แอดมินโรงเรียนวัดภูมิบรรพต

อริสรา ชุมชวด
โรงเรียนบ้านหลังสอด
เบญจวรรณ บุญเกื้อ
โรงเรียนบ้านเกาะฮั่ง
จาริณี แสงศรีจันทร์
โรงเรียนบ้านบางเหรียง
กาญจนา บุญยารุณ
โรงเรียนบ้านห้วยสาร
นาถลดา ก๊กใหญ่
โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดภูมิบรรพต
สังกัด   สพป.กระบี่
ที่อยู่   หมู่ที่ 9 ถ.ควนทัง-เขาแก้ว ต.เขาดิน อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140
มีพื้นที่ทั้งหมด 
16 ไร่ 3 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-ประถมศึกษา
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ที่ 9 ถ.ควนทัง-เขาแก้ว ต.เขาดิน อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
8 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
12 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.กระบี่ & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561 98.22%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน
2562 56.64%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน วัดภูมิบรรพต 8.3409888 , 99.0357635

ภาพโรงเรียน

 


พรทิพย์ ถิ่นหนองจิก
แอดมินเขต สพป.กระบี่

สพป.กระบี่

โรงเรียนบ้านสุขเดือนห้า
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนบ้านห้วยสนุกสะพานทอง
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

โรงเรียนบ้านห้วยตม
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนวัดสังฆวราราม
สพป.พัทลุง เขต 2


Powered By www.thaieducation.net