โรงเรียนสันโป่งวิทยา
จังหวัดลำปาง...ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก
.
ศุภกาญณ์ นวลเจียก
แอดมินโรงเรียนสันโป่งวิทยา

ศุภกาญณ์ นวลเจียก
โรงเรียนสันโป่งวิทยา
เครือฟ้า กาญจนเลิศวิไล
โรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยา
สรวีย์ เจริญทรัพย์
โรงเรียนบ้านนาดู่
กาญจนา บัวนุ่ม
โรงเรียนต้นธงวิทยา
อนงค์ บุญเตี่ยม
โรงเรียนป่าตันวิทยา

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   สันโป่งวิทยา
สังกัด   สพป.ลำปาง เขต 2
ที่อยู่   144 หมู่ที่ 3 ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210
มีพื้นที่ทั้งหมด 
5 ไร่ 0 งาน 10 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   144 หมู่ที่ 3 ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
11 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
4 คน
รวม 
20 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2558
ได้รับจัดสรรปี 2561
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ลำปาง เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 50.23%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน สันโป่งวิทยา ,

ภาพโรงเรียน

 


พรรณพัชร พรมเพ็ชร
แอดมินเขต สพป.ลำปาง เขต 2

สพป.ลำปาง เขต 1
สพป.ลำปาง เขต 2
สพป.ลำปาง เขต 3

โรงเรียนบ้านแก้งขี้เหล็ก
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบึงบัวพิทยาคม
สพป.พิจิตร เขต 1

โรงเรียนวัดโพธิ์บัลลังก์
สพป.ราชบุรี เขต 2


Powered By www.thaieducation.net